Liturgie DV 19 mei, morgendienst

Psalm 98:2
Psalm 25:2
Lezen Handelingen 2:1-13
Psalm 67:1, 2, 3
Psalm 119:86
Psalm 145:3

Thema van de preek: Het geest van de éénheid
1. Eén van hart
2. Eén van vuur
3. Eén van geest

Vragen bij de preek:
1. Lees eens Leviticus 23:15-22. Daar staat het Oudtestamentische Pinksterfeest beschreven. Wat voor spijsoffer moest er geofferd worden? In het Heilig Avondmaalsformulier gaat het ook over een brood (uit vele graankorrels één brood gebakken). Lees dat ook eens. Leg eens uit dat het hier gaat over de éénheid van de Kerk na Pinksteren. De Kerk is één in Christus, haar Hoofd. Zeg eens in eigen woorden wat we daarmee bedoelen.
2. De Heilige Geest als een wind. Lees eens Johannes 3, wat zegt Jezus daar over de Heilige Geest? Zaten er op de hoofden van de discipelen allemaal verschillende vlammen, of was er éénheid in het vuur? Waarom staat er “vuurtongen”? Heeft dat iets te maken met de tong van de apostelen?
3. De Geest moet in je hart komen. Wanneer gebeurt dat? Merk je het als dat gebeurt en waar merk je het aan? Bid jij om de Heilige Geest?

Liturgie DV 19 mei, middagdienst

Psalm 143:10
Psalm 19:5
Lezen Johannes 14:15-31
Psalm 119:3, 9
Psalm 87:3, 4
Psalm 52:7

Thema van de preek: HC 20, Het geloof in de Heilige Geest
1. Zijn Persoon
2. Zijn inwoning
3. Zijn werking

Vragen bij de preek:
1. Denk eens met elkaar na over wat we bedoelen met de drie Personen van God. Zijn er drie Goden, of is er maar één God? Waarom dat toch drie Personen?
2. De Heilige Geest moet in je hart komen wonen. Dan krijg je Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Wat wordt daarmee bedoeld? De Heilige Geest plant het geloof in het hart. Heeft iedereen die zegt dat hij geloofd ook het zaligmakend geloof? Lees eens Mattheüs 25:1-13. Wat bedoelen we als we zeggen dat iedereen zich daarom onderzoeken moet?
3. Wat is het liefste werk van de Heilige Geest? Lees hiervoor eens Johannes 16:13-14. Kan je ook zondigen tegen de Heilige Geest? Op welke manieren? Kunnen Gods kinderen ook zondigen tegen de Heilige Geest?

Liturgie DV 20 mei, morgendienst

Psalm 45: 1
Hebreeën 4
Psalm 103: 6 – 7
Psalm 84: 4
Psalm 132: 9