Vrijwillige Thuiszorg en Zuid Zorgt

Sinds 2008 is in onze kerkelijke gemeente de Vrijwillige Thuiszorg actief. Deze kerkelijke hulpverlening wil door middel van het organiseren van vrijwilligerswerk het zorgdragen voor elkaar binnen de gemeente bevorderen. Daarnaast willen we óók naastenliefde uitstralen buiten de kerkelijke gemeente door vrijwilligerswerk te doen voor met name de wijk Dauwendale.

Het is een Bijbelse opdracht van de kerk om dit te doen. Lees maar wat er staat in Leviticus 25:35: “En als uw broeder zal verarmd zijn en zijn hand bij u wankelen zal, zo zult gij hem vasthouden, zelfs een vreemdeling en bijwoner, opdat hij bij u leve”, in Lukas 10:37: “En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks”, en in Galaten 6:2: “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.”

Bij een hulpaanvraag kijken we of de capaciteit van de vrijwilligers het toelaat en of het past binnen het aanbod en de identiteit van de kerkelijke hulpverlening. Als u tijdelijke hulp of zorg nodig hebt, schroom dan niet om de coördinatoren te bellen! Graag bieden we u een helpende hand!

Onze hulp is geen vervanging van professionele hulpverlening en is dan ook tijdelijk voor een periode van maximaal zes weken.

Mogelijkheden van hulpverlening kunnen zijn:

  • Ondersteuning in huishoudelijke hulp bij ziekte of na ziekenhuisopname
  • Oppas op kinderen in geval van bijv. ziekte
  • Bezoeken van ouderen, langdurig zieken (dit kan voor onbepaalde tijd)
  • Vervoer van en naar ziekenhuis, arts etc.
  • Eten koken bij ziekte van een ouder
  • Doen van boodschappen
  • Technische klusjes
  • Etc.

Samen zoeken we naar oplossingen indien hulp langer dan zes weken nodig is. Door de gemeente Middelburg (via WMO) worden we steeds vaker gebeld voor hulpverlening in voornamelijk de wijk Dauwendale. Voordat we vrijwilligers inzetten, bezoeken we het adres en inventariseren we of we daadwerkelijk hulpverlening kunnen bieden.

Omdat er steeds meer aanvragen komen, zijn we hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Ben je ouder dan 16 jaar of nieuw in de gemeente? Meld je aan bij een van de coördinatoren om ook vrijwilliger te worden.

De Vrijwillige Thuiszorg valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Contactpersoon binnen de diaconie is diaken W. van Beek.

De organisatie van de Vrijwillige Thuiszorg en Zuid Zorgt wordt uitgevoerd door vier coördinatoren:

– Jeannette Poppe-Verhoeks: 06-11408021

– Willeke Maljaars: 06-48528309

– Marina Maljaars: 06-12849728

– Sanne Wisse (Zuid Zorgt): 06-39540463