Mannenvereniging ‘Berea’

Onze mannenvereniging is opgericht op 24 september 2015 en kreeg de naam Berea. De vereniging houdt om de twee weken op donderdagavond een bijeenkomst, waarbij meestal een van de leden een inleiding houdt. Zo’n twee keer per jaar hebben we een spreker. We begonnen met een kleine groep van ongeveer 13 personen, we hebben nu 16 leden en we hopen dat deze groep verder mag uitgroeien.

Een verenigingsavond begint met het zingen van een Psalm, met Schriftlezing en met gebed, waarna de voorzitter een kort openingswoord houdt. Nadat de secretaris wat huishoudelijke zaken (notulen, mededelingen) onder de aandacht heeft gebracht, volgt een inleiding. In de inleiding staat een gedeelte uit de Bijbel of een belijdenisgeschrift centraal, of komen er actuele levensvragen en (kerk)historische onderwerpen aan de orde. Dan volgt een pauze en aansluitend praten we over de inleiding na aan de hand van vragen uit de vergadering. Na het bespreken en de rondvraag wordt met gezang en gebed afgesloten.

Het wordt door de leden als zeer waardevol ervaren om zo met elkaar in onderlinge verbondenheid rondom het Woord bezig te zijn; Gods zegen wordt ervaren!

‘Onderzoekt de Schriften…, en die zijn het die van Mij getuigen’ (Johannes 5:39).
‘Zoekt in het boek des HEEREN en leest’ (Jesaja 34:16a).

Kom gerust eens een (paar) keer langs!

Doel
De mannenvereniging heeft als doel het vermeerderen van de kennis van de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften bij haar leden, maar ook het bevorderen van de kennis over de geschiedenis van kerk en land. Daarnaast willen we de grondslagen bestuderen waarop kerk en maatschappij overeenkomstig Schrift en belijdenis gebouwd behoren te zijn. Ook bespreken en bestuderen we principiële levensvragen, getoetst aan Schrift en belijdenis. Door zo met elkaar bezig te zijn, willen we de onderlinge band binnen de kerkelijke gemeente in het algemeen en met name ook tussen de leden bevorderen.

Grondslag
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld door de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Afkomst naam Berea
Berea is een plaats die genoemd wordt in Handelingen 17:10-15. Paulus en Silas werden ’s nachts naar Berea gezonden, nadat er in Thessalonica tumult ontstaan was over hun prediking. Over de mensen in Berea staat geschreven dat ze ‘het Woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Velen dan uit hen geloofden. …’
Dat willen we als vereniging tot een voorbeeld nemen.

Bestuur:

  • Dhr. G.J. Schrijvers, voorzitter
  • Dhr. A.M. de Kam, 2e voorzitter
  • Dhr. J. Elenbaas, algemeen adjunct
  • Dhr. M.P. Poortvliet, penningmeester
  • Dhr. J. Ovaa, secretaris