EHBO-commissie

Binnen onze gemeente is er een EHBO-commissie. Deze verleent bij calamiteiten tijdens de erediensten zo nodig eerste hulp, in samenwerking met het hoofd van de BHV. De koster heeft een belangrijke taak rondom onwelwordingen en andere calamiteiten die kunnen plaatsvinden. Hij treedt altijd regelend op (brancard, rolstoel of AED halen, zo nodig ambulance bellen).
Het EHBO/BHV-team zal gemiddeld tweemaal per jaar een avond organiseren waarop het, onder professionele begeleiding, klinische les ontvangt en oefent in het kerkgebouw.

Indien u een aandoening hebt waarbij bewustzijnsdaling, plotseling bewustzijnsverlies, een plotselinge stoornis van uw normaal functioneren of iets dergelijks kan optreden, stellen wij het op prijs dat u dit kenbaar maakt aan de coördinator. Op deze manier kunnen wij gerichter hulpverlenen, maar wat nog belangrijker is: het kan uw gezondheid ten goede komen als wij van uw situatie op de hoogte zijn.
Als er tijdens een eredienst iemand onwel wordt, weet de voorganger of dienstdoende ouderling dat er enkele psalmverzen worden gezongen, totdat de hulpverleners hun werk gedaan hebben. Wanneer u als gemeentelid ziet dat iemand onwel wordt, verwacht het EHBO/BHV-team dat u dit door middel van ‘handopsteken’ duidelijk maakt. Het is voor de koster of hulpverlener namelijk niet altijd zichtbaar. Op deze manier kan snel en adequaat de juiste hulp worden verleend. U wordt vriendelijk verzocht de hulp zoveel mogelijk aan de EHBO-ers over te laten, zodat de kerkdienst zo min mogelijk wordt verstoord.
Indien de kerk ontruimd moet worden door wat voor oorzaak dan ook, wordt het ontruimingsplan geleid door de dienstdoende ouderling. Van u als gemeentelid wordt verwacht dat u probeert te luisteren naar de ouderling die aangeeft via welke uitgang(en) u de kerk kunt verlaten. Zodra u buiten bent, willen wij u vriendelijk maar ook dringend verzoeken niet te blijven wachten, maar zo snel mogelijk naar de Petrus Immensschool te gaan, die dan geopend is. Op deze manier wordt voorkomen dat er opstoppingen ontstaan bij de uitgangen. De eventuele slachtoffers worden in de school of naar een andere veilige plaats gebracht, waar dan de nodige zorg wordt gegeven.
In het kader van kerk en veiligheid vragen wij u als gemeentelid om een verdachte situatie altijd te melden bij de koster. Wees allemaal alert!

Samenstelling EHBO/BHV-commissie

  • Mevr. L. de Bree-Peene
  • Dhr. A. Egas
  • Dhr. R. Louws
  • Dhr. J.L. Moens
  • Mevr. J.P. Noordermeer-Janse
  • Dhr. M.A. Poortvliet
  • Dhr. J.S. van de Veen
  • Mevr. R de Waard
  • Mevr. C.A. Roskam-Janse, tevens contactpersoon en coördinatrice