• Verenigingen zuiderkerk
 • Verenigingen zuiderkerk
 • Samen bezig zijn

  Onze verenigingen

  Bent u / ben jij al lid?

 • Samen bezig zijn

  Onze verenigingen

  Bent u / ben jij al lid?

 • Verenigingen

  In onze gemeente zijn diverse verenigingen actief. In de subpagina’s is er meer informatie over te vinden. Voor alle verenigingen geldt dat we het leuk vinden je daar te ontmoeten. Wil je meer informatie? Neem dan even contact op met een van de bestuursleden. De mailadressen staan bij elke vereniging vermeld.
 • Jeugdverenigingen

  Samen als jongeren van de gemeente bezig zijn rondom Gods Woord en elkaar op een ontspannen manier ontmoeten: dat is het doel van de JV-avonden. Waar de verkondiging van Gods Woord tijdens de kerkdiensten juist heel algemeen is en zich richt op zowel jong als oud, is de JV er speciaal voor jullie, als jongeren van 10 t/m 20 jaar uit de gemeente. Vrijdagavond om de week komen we bij elkaar om gezamenlijk te luisteren, na te denken en te praten over de Bijbel en actuele maatschappelijke onderwerpen. Daarnaast is de JV ook bedoeld om ontspannen en/of actief bezig te zijn met andere jongeren van jouw leeftijd uit onze gemeente. Jij komt toch ook gewoon!?
 • Peuterclub ‘Samuël’

  Heerlijk gezellig, samen met andere kinderen spelen, knutselen en luisteren naar verhalen uit de Bijbel! Dat doen we op onze peuterclub ‘Samuël’. Elke donderdagmorgen komen de kleinsten uit de gemeente bij elkaar in een van de kerkzalen, waar dan vaak alles (lees speelgoed) uit de kast wordt gehaald. Zo leren de peuters op jonge leeftijd om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen, samen te werken, in een groep bezig te zijn en te luisteren naar Gods Woord.

  Iedere donderdagmorgen verwachten we de kinderen tussen 8.45 uur en 9.00 uur in de kerk. Groep 1 wordt verwacht in de crèche. Groep 2 in de grote zaal. We eindigen om 11.30 uur.
 • Mannenvereniging Berea


  Onze mannenvereniging is opgericht op 24 september 2015 en kreeg de naam Berea. De vereniging houdt om de twee weken op donderdagavond een bijeenkomst, waarbij meestal een van de leden een inleiding houdt. Zo’n twee keer per jaar hebben we een spreker. We begonnen met een kleine groep van ongeveer 13 personen, we hebben nu 16 leden en we hopen dat deze groep verder mag uitgroeien.


  Een verenigingsavond begint met het zingen van een Psalm, met Schriftlezing en met gebed, waarna de voorzitter een kort openingswoord houdt. Nadat de secretaris wat huishoudelijke zaken (notulen, mededelingen) onder de aandacht heeft gebracht, volgt een inleiding. In de inleiding staat een gedeelte uit de Bijbel of een belijdenisgeschrift centraal, of komen er actuele levensvragen en (kerk)historische onderwerpen aan de orde. Dan volgt een pauze en aansluitend praten we over de inleiding na aan de hand van vragen uit de vergadering. Na het bespreken en de rondvraag wordt met gezang en gebed afgesloten.

  Het wordt door de leden als zeer waardevol ervaren om zo met elkaar in onderlinge verbondenheid rondom het Woord bezig te zijn; Gods zegen wordt ervaren!

  ‘Onderzoekt de Schriften..., en die zijn het die van Mij getuigen’ (Johannes 5:39).
  ‘Zoekt in het boek des HEEREN en leest’ (Jesaja 34:16a).

  Kom gerust eens een (paar) keer langs!


  Doel
  De mannenvereniging heeft als doel het vermeerderen van de kennis van de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften bij haar leden, maar ook het bevorderen van de kennis over de geschiedenis van kerk en land. Daarnaast willen we de grondslagen bestuderen waarop kerk en maatschappij overeenkomstig Schrift en belijdenis gebouwd behoren te zijn. Ook bespreken en bestuderen we principiële levensvragen, getoetst aan Schrift en belijdenis. Door zo met elkaar bezig te zijn, willen we de onderlinge band binnen de kerkelijke gemeente in het algemeen en met name ook tussen de leden bevorderen.

  Grondslag
  De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld door de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
   
  Afkomst naam Berea
  Berea is een plaats die genoemd wordt in Handelingen 17:10-15. Paulus en Silas werden ’s nachts naar Berea gezonden, nadat er in Thessalonica tumult ontstaan was over hun prediking. Over de mensen in Berea staat geschreven dat ze ‘het Woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Velen dan uit hen geloofden. ...’
  Dat willen we als vereniging tot een voorbeeld nemen.

 • Vrouwenvereniging ‘Hadassa’

  De vrouwenvereniging komt eens in de twee weken op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur (met tussendoor koffiepauze) om gezamenlijk te luisteren, na te denken en te praten over de Bijbel en actuele maatschappelijke onderwerpen. Komt u/kom jij ook? Hartelijk welkom om eens een avond bij te wonen! 


  Algemene informatie en mededelingen:

  Handwerkideeën: 
  Als u iets leuks weet om te naaien, borduren, haken of knutselen, kunt u dit  overleggen met de volgende dames: Rita Dingemanse- Brokking, Carin Bakker-Kersten, Els Schot-Lievense.

  Bezoekjes
  In de gemeente worden diverse bezoekjes gebracht om de betrokkenheid als gemeenteleden te versterken. We geven bij de bezoekjes altijd een attentie namens de vrouwenvereniging. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  - Nieuw ingekomen leden, ziekenbezoek of felicitatie bezoek: bos bloemen, plant, fruit, boekje of andere attentie ter waarde van 6 euro.

  - Kraambezoek bij verenigingsleden: ze mogen iets uitzoeken uit de kraamtas. 

  Een declaratie van een attentie kunt u met kassabon inleveren bij de penningmeesteresse Corina Bosman. Dit kan op een verenigingsavond, per e-mail of per Whatsapp-bericht. Het e-mailadres is corinabosman@hotmail.com en het telefoonnummer is 06-18381633.

  Overige informatie:

  De vereniging heeft een sponsorkindje via Bijzondere Noden. Maandelijks wordt er een bedrag gesponsord van 13,50 euro.

  Ook wordt er een student uit Papua gesponsord. Het sponsorbedrag is 240 euro per jaar. 

  Bij de kaartentafel/handwerktafel kunt u postzegels kopen. De opbrengst hiervan is voor de vrouwenvereniging.

  Alle leden van vrouwenvereniging Hadassa ontvangen via de Vvrouwenbond Gereformeerde Gemeente (VBGG) het blad Tabitha. De vrouwenvereniging betaald voor u het lidmaatschap.

  De contributie voor onze vereniging bedraagt 20 euro per jaar.


   

Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u
 • Contact

  Telefoon: 0118-629589