Wat houdt de kennis van Christus precies in?

Vraag

Wat houdt de kennis van Christus precies in?


Antwoord

In de wedergeboorte leert de mens God aanvankelijk kennen. God word werkelijkheid in zijn leven. Kennis van de Goddelijke Personen apart heeft hij niet, beseft dat er een God is. Die hem geschapen heeft, tegen Wie hij gezondigd heeft en Die zal moeten ontmoeten. Dit laatste kan elk ogenblik gebeuren. Daarom worden dood, eeuwigheid en de kortheid van het leven levende werkelijkheden voor hem. Hij beleef dat God rechtvaardig, heilig, alwetend en machtig is, en hijzelf door en door zondig. Die God zal hem rekenschap afeisen.


In de wedergeboorte schenkt de Heere hem ook liefde, geeft hem indrukken van Gods goedheid, barmhartigheid en algenoegzaamheid. Dit doet hem diep buigen, de Heere zoeken en trachten het bij de Heere goed te maken. Dit laatste misluk volkomen. Hij doet wel minder zonde, maar door verdergaande ontdekking wordt hij steeds groter zondaar. Totdat de Heere hem zover brengt dat er van zijn kant geen redden me aan is. Hij verwacht onder te gaan omdat God recht moet doen, en.... hij kan het de Heere niet kwalijk nemen, wel zichzelf.


Daar laat de Heere hem zien uit de Schrift dat Hijzelf voor een Borg gezorgd heeft die hem kan verlossen. Uit het Woord gaat hij leren dat die Borg de Enige is. Die zondaren kan redden en ook gewillig is om het te doen. Dat is het begin van de zaligmakende kennis van Christus. Zo iemand zal zeggen: „Ik ken Hem niet" en ga naar de kerk om over Hem te horen. Anders is hij niet voldaan. Toch kent zo iemand Hem wel in Zijn onmisbaarheid, algenoegzaamheid en beminnenswaardigheid, dat wil zeggen dat hij beseft dat er buiten Christus geen zaligheid dat Hij een volkomen Zaligmaker is en dat Het een Persoon is, waard om met heel het hart lief te hebben. Het hart heeft heimwee naar de „onbekende", of zoals dan gezegd wordt: uitgangen naar de Heere Jezus.


In die situatie zei de Samaritaanse: Ik weet dat de Messias komt (....) wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen"(Joh. 4:25). En de blindgeborene vroeg: ,,Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? " (Joh. 9 : 36). Hij is de Weg, Die de zondaar buiten zichzelf ziet.


Op Gods tijd (de Heere is daar vrij in) wordt de Persoon van de Middelaar geopenbaard. Die gebeurtenis  is beter te beleven (als God het geeft) dan te beschrijven. De profeet Maleachi noemt dit het opgaan van de Zon der Gerechtigheid in al Zijn luister. Dat is de tiende ure waarover Johannes schrijft (hfdst. 1 : 40) Voor de moegestreden en ontledigde zondaar is dan de hemel opengegaan. Dan is de schuld bedekt; zij is nergens meer te vinden. In een brief over de rechtvaardigmaking van dominee Ledeboer die een jaar of tien geleden in de Saambinder stond, schrijft hij dat op dat moment zijn zonden vergeven zijn. In Psalm 32 wordt dit bedekken genoemd in gelijke betekenis met ,,vergeven" en niet toerekenen. In die zin gebruikt onze Catechismus het antwoord 36. De oudvader Love schrijft: „De vergeving der zonde bestaat in het bedekken van deze". Overeenkomstige uitspraken lezen we in Ferré-Brinkman, ä Brakel, Ridderus, Alleine, Beukelman en Patrik, Polus en Wels. De zekerheid en troost hangen hierbij af van de kracht van het geloof. Zondag 23: ,,…..in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem".


Aan de andere kant ken je wellicht de uitdrukking: ,,Bedekte schuld is nog geen vergeven schuld". Deze houdt in dat bij de openbaring van Christus de zonde nog niet vergeven is. Later komt de schuld terug. Christus is uit het oog en de zondaar meent rechtvaardig verloren  te moeten gaan. Op dat moment spreekt de Vader als Rechter hem vrij. De gerechtvaardigde zondaar kan dan roemen: Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus (Rom. 5 : 1). Waar de schuld vergeven is, heeft verzoening met God plaats gevonden. Dat is voor elk van ons van eeuwigheidsbelang. Dat we dan toch ernst maakten met de Boodschap die Paulus ons allen als gezant  van de Heere ons in Zijn Naam toeroept: ,,Laat u met God verzoenen" (2 Cor. 5 : 20).

Aanbevolen lectuur: Verklaringen van Zondag 23.